Facebook Wedstrijdreglement

REGLEMENT Fotowedstrijd VAN ZATERDAG 25 MEI 10 U tot MAANDAG 26 MEI 20 U

Artikel 1: Organisatie

Autobedrijf Bob Bruynseels organiseert een fotowedstrijd tijdens haar opendeurweeken op haar Facebook-pagina https://www.facebook.com/GarageBobBruynseels/ met als thema “Summervibes”. Deze wedstrijd begint op ZATERDAG 25 MEI 10 U en eindigt op MAANDAG 26 MEI 20 U

De winnaars zijn: de twee personen met de meeste likes op hun foto.  (1 man en 1 vrouw)

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door AUTOBEDRIJF BOB BRUYNSEELS worden genomen. 

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Garage Bruynseels https://garagebruynseels.be/wedstrijdAutobedrijf Bob Bruynseels kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebook-pagina https://www.facebook.com/GarageBobBruynseels/

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Autobedrijf Bob Bruynseels behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, die gevestigd zijn in België en die beschikken over e-mailadres, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De foto dient gennomen te zijn tijdens het opendeurweekend op 25 of 26 mei 2019

De personeelsleden van Bob Bruynseels, die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De wedstrijd vindt plaats  via de https://www.facebook.com/GarageBobBruynseels/.  Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto te uploaden en dient in te checken bij Autobedrijf Bob Bruynseels en gebruikt hierbij de hastag #summervibes

Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 

Elke deelnemer mag slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto’s, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verlenen Autobedrijf Bob Bruynseels het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto’s te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie. 

Autobedrijf Bob Bruynseels behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto’s van concurrerende merken.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring  uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De twee winnaars worden bepaald op van de meeste likes op hun foto’s.  Er wordt 1 mannelijke en 1 vrouwelijke deelnemer gekozen.

Autobedrijf Bob Bruynseels behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De prijzen, verdeeld over 2 winnaars:

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de  Facebook-pagina van Autobedrijf Bob Bruynseels. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook. 

De winnaar wordt gecontacteerd via een bericht of een e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

De prijs wordt door de winnaar afgehaald in de toonzaal van Autobedrijf Bob Bruynseels. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Autobedrijf Bob Bruynseels van elke schadevergoeding waartoe Autobedrijf Bob Bruynseels kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto’s door de deelnemer. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

Autobedrijf Bob Bruynseels kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

Autobedrijf Bob Bruynseels  kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. 

De verbinding met Facebook van Autobedrijf Bob Bruynseels  en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

Autobedrijf Bob Bruynseels  is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

Autobedrijf Bob Bruynseels  behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Autobedrijf Bob Bruynseels .

Autobedrijf Bob Bruynseels  is niet verantwoordelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de Facebook-pagina van Autobedrijf Bob Bruynseels  zelf, beslist Autobedrijf Bob Bruynseels  autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Autobedrijf Bob Bruynseels  kan niet worden aangevochten. Autobedrijf Bob Bruynseels  of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door Autobedrijf Bob Bruynseels  verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Autobedrijf Bob Bruynseels  en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Autobedrijf Bob Bruynseels  en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

Website by Tonc

×